Pravidla soutěže s Leošem Marešem na Facebooku

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18ti let a splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech !

1. Organizátor

Provozovatelem akce je Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem The Park, V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČ: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 (dále jen „provozovatel“). Na základě objednávky provozovatele tuto akci organizačně zajišťuje společnost Cheil Germany GmbH, podnikající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky Cheil Germany GmbH, organizační složka, se sídlem The Park, V Parku 2294/4, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČ: 242 61 432, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 75833 (dále jako „pořadatel“).

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže (dále jako „Soutěžící“). Počet soutěžních odpovědí od jednoho Soutěžícího není limitován. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru a které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní kampani Organizátora, stejně tak i dalším společnostem zapojeným do soutěže a dále osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců

Na Facebookovém účtu www.facebook.com/samsungczsk/, bude uveřejněn soutěžní příspěvek s úkolem o pořízení fotografie oblíbeného místa, kterou Soutěžící nahraje na stránce www.galaxyS8soutez.cz a poté ji upravenou filtrem na webové stránce zašle na soutěžní email tadyjsemdoma@gmail.com. Fotografie, které budou splňovat všechny podmínky soutěže budou postupně vkládány do soutěžního alba na Facebookové stránce www.facebook.com/samsungczsk/.

Specifikace

Hlavní výhra: 2x Samsung Galaxy S8 Týdenní výhra: 6x PowerBank + SDCard. Hlavními výherci soutěže se stávají 2 Soutěžící – jeden na konci července, druhý na konci srpna, kteří splnili všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byla jejich fotogafie vybrána odbornou porotou určenou Organizátorem. Výherci týdenní soutěže, se stává 6 Soutěžících – na konci každého týdne, kteří splnili všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byla jejich fotogarfie vybrána odbornou porotou určenou Organizátorem. Soutěž potrvá od 10. 7. 2017 10:00 do 20. 8. 2017 do 22:00. Počet soutěžních fotografií od jednoho Soutěžícího není limitován. Soutěžní fotografie musí v popisu uvádět hashtag #TadyJsemDoma. Organizátor (prostřednictvím Provozovatelů) do 5 kalendářních dní od skončení soutěže zveřejní jméno a příjmení výherců v komentáři pod soutěžním příspěvkem na Facebooku. Vítěz se musí o svou výhru přihlásit do 48 hodin po zveřejnění vítězů soukromou zprávou na Facebook profilu www.facebook.com/samsungczsk/. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny v těchto pravidlech, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví – autorská práva k uveřejněné komentáře), nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Facebook.

4. Výhra

 • 2 hlavní výherci obdrží: 1x Samsung Galaxy S8
 • 6 výherců týdenní soutěže obdrží každý: 6x PowerBank + SDCard

5. Doručení výhry

Výherce se musí ohlásit do 48 hodin od doby, kdy byl v souladu s čl. 3 těchto pravidel označen za výherce, a to soukromou zprávou na Facebooku: https://www.facebook.com/samsungczsk/. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s provozovatelem (Organizátorem) nedomluví jinak, musí si výhru osobně převzít na adrese Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika a to nejpozději do 2 měsíců od skončení soutěže. Pokud se výherce neohlásí v dané lhůtě v souladu s těmito pravidly nebo nepřevezme výhru v dané lhůtě, jeho právo na získání výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch Organizátora.

6. Práva a povinnosti soutěžících

Za platnou odpověď se bude považovat pouze taková odpověď, která splňuje podmínky uvedené v čl. 3 těchto pravidel. Odpovědi, které budou upravovány, nebudou v souladu s pravidly nebo budou vyplněny jinde, jinak, mimo časový rámec jak je uvedeno v čl. 3 těchto pravidel či vyplněny po ukončení soutěže, nebudou považovány za platné. Odesláním odpovědi a vstupem do soutěže Soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografií, pořídil je v době trvání soutěže, neporušuje vlastnická práva, a že souhlasí s následným využitím této odpovědi a informací v ní obsažených pro marketingové účely Organizátora provozované na Facebook profilu Samsung CZSK www.facebook.com/samsungczsk/. Zveřejněním odpovědi a vstupem do soutěže Soutěžící potvrzuje, že odpověď neobsahuje žádný nelegální, vulgární či jiný nevhodný obsah. Odpovědi s obsahem dle předchozí věty budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím výhry.

7. Práva a povinnosti Organizátora/Provozovatele

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení výherce s uvedením výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit, zejména na Facebook stránce Samsung Česko a Slovensko https://www.facebook.com/samsungczsk. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto podmínek soutěže nebude moci být výhercům předána v souladu s těmito podmínkami soutěže. Organizátor ani Provozovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpovědi nepovažuje za výherní.

8. Závěrečná ustanovení

Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže. Účastí v soutěži každý Soutěžící akceptuje, že Organizátor ani Provozovatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Soutěžící poskytuje bezplatný souhlas s tím, že fotografie přihlášené do soutěže mohou být Oragnizátorem nebo Provozovatelem dále použity na marketingové účely, a to bez množstevního a územního omezení a bez nároku na jakoukoliv úlatu. Dále Soutěžící poskytuje bezplatný souhlas s tím, že v případě jeho zařazení do soutěže mohou být Organizátorem, anebo Provozovatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora a s ním spolupracujících osob, a to bez množstevního a územního omezení a bez nároku na jakoukoli úplatu. Účastník soutěže souhlasí s tím, že veškeré záznamy pořízené při přebírání výhry mohou být dále editovány, kopírovány či jinak pozměněny a bere na vědomí, že nemá nárok na žádné licenční poplatky či jinou kompenzaci vztahující se k nebo plynoucí z užití těchto záznamů. Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit výslovný souhlas s pořízením a užitím záznamů veškerých jeho projevů osobní povahy při převzetí výhry ve prospěch Organizátora, včetně jejich zveřejnění. Bez udělení tohoto souhlasu Soutěžící ztrácí nárok na výhru. Ze soutěží jsou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto podmínkám soutěže. Organizátor může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže. Tyto podmínky soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uloženy v sídle Organizátora a dále zveřejněny na spr.ly/pravidla_XXX Odesláním soutěžní odpovědi vyjadřuje Soutěžící úplný a neodvolatelný souhlas s těmito podmínkami soutěže. Organizátor prohlašuje, že soutěž není v žádném případě sponzorována, provozována, podporována nebo jakkoliv jinak asociována se společností Facebook.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže uděluje v souladu s Českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení a v případě výherce v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, tel. číslo, e-mail a případně podobizna. Souhlas je udělován správci – Organizátorovi soutěže, s tím, že účastník soutěže bere na vědomí, že na zpracování osobních údajů se podílí i Provozovatelé. Souhlas je udělován za účelem provádění a vyhodnocení soutěže, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může účastník soutěže bezplatně kdykoliv odvolat. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Pokud zjistí, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může výše uvedené subjekty požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby odstranily takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností se účastníci soutěže mohou obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

POZOR:
DNE 31.7.2017 NABÝVÁ ÚČINNOSTI ZMĚNA PRAVIDEL, ÚPLNÉ ZNĚNÍ AKTUÁLNÍCH PRAVIDEL VIZ NÍŽE:

Pravidla soutěže s Leošem Marešem – Instagram

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18ti let a splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech !

1. Organizátor

Organizátorem akce je společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem The Park, V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČ: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 (dále jen „ Organizátor“).

Na základě objednávky Organizátora tuto akci provozuje a organizačně zajišťuje společnost Cheil Germany GmbH, podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu Cheil Germany GmbH, organizační složka, se sídlem The Park, V Parku 2294/4, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČ: 242 61 432, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 75833 (dále jako „Pořadatel“).

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže (dále jako „Soutěžící“ nebo "Účastník soutěže"). Počet soutěžních příspěvků od jednoho Soutěžícího není limitován. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru a které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní kampani Organizátora, stejně tak i k dalším společnostem zapojeným do soutěže a dále osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců

Na Instagramovém účtu www.instagram.com/samsungczsk, bude uveřejněn soutěžní úkol spočívající v pořízení fotografie konkrétního místa (které bude každý týden oznámeno). Soutěžící soutěžní fotografii nahraje na stránce www.galaxyS8soutez.cz a poté ji upravenou filtrem zveřejní na svém Instagramovém účtu (který musí být veřejný) a ve statusu uvede hashtag #TadyJsemDoma a hashtag, který bude souviset vždy s daným týdnem.

Specifikace výher:

Hlavní výhra: 1x Samsung Galaxy S8. Týdenní výhra: 7x produkty značky Samsung (určené Organizátorem soutěže v čl. 4. níže těchto Pravidel). Výherci týdenní soutěže se stává sedm (7) Soutěžících z každého týdne, kteří splnili všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byla jejich fotografie na konci každého soutěžního týdne vybrána odbornou porotou jako jedna ze sedmi (7) nejatraktivnějších fotografií pro dané téma. Porota bude při hodnocení fotografií přihlížet k počtu tzv. "lajků", které fotografie získá od ostatních sledujících osob (toto hledisko nicméně není určujícím a jediným kritériem a výhercem se může stát i Soutěžící s fotografií, která neobdržela v daném týdnu jeden ze sedmi (7) nejvyšších počtů lajků).

Hlavním výhercem soutěže se stává 1 Soutěžící, který splnil všechny podmínky soutěže a jím zveřejněné fotografie byly ve svém souhrnu vybrány odbornou porotou jako nejatraktivnější . Porota bude při hodnocení fotografií rovněž přihlížet k počtu tzv. "lajků", které fotografie od daného Soutěžícího ve svém souhrnu získají od ostatních sledujících osob (toto hledisko nicméně rovněž není určujícím a jediným kritériem a výhercem se může stát i Soutěžící s fotografiemi, které neobdržely v průběhu soutěže ve svém souhrnu nejvyšší počet lajků).

Svou odpověď (soutěžní fotografii) musí Soutěžící zveřejnit na svém Instagramovém profilu, který musí být veřejný. Soutěžní fotografie musí být pořízena v době trvání soutěže. Soutěž potrvá od
10. 7. 2017 10:00 do 27. 8. 2017 do 22:00. Počet soutěžních fotografií od jednoho Soutěžícího není limitován. Soutěžní fotografie musí v popisu uvádět 2 hashtagy #TadyJsemDoma a hashtag, který bude oznámen pro každý týden. Organizátor (prostřednictvím Pořadatele) do 5 kalendářních dní od skončení soutěže zveřejní jméno a příjmení (7) výherců týdenní soutěže a (1) hlavního výherce po skončení soutěže v komentáři pod soutěžním příspěvkem na Instagramu. Vítěz se musí o svou výhru přihlásit do 48 hodin po zveřejnění vítězů soukromou zprávou na Instagramu www.instagram.com/samsungczsk. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny v těchto pravidlech, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví – autorská práva k uveřejněné komentáře), nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Instagram.

Seznam témat:

 • 10.7. – 16.7. České řeky, rybníky a jezera #SamsungVoda
 • 17.7. – 23.7. Ostrava #SamsungOstrava
 • 24.7. – 30.7. Plzeň #SamsungPlzen
 • 31.7. – 6.8. Brno #SamsungBrno
 • 7.8. – 13.8. Český Krumlov #SamsungKrumlov
 • 14.8. – 20.8. Hradec Králové #SamsungHradec
 • 21.8. – 27.8. Praha #SamsungPraha

4. Výhra

1 hlavní výherce obdrží:

 • 1x Samsung Galaxy S8

7 výherců týdenní soutěže obdrží tyto produkty značky Samsung:

 • 1x Samsung speaker "Bottle"
 • 1x Samsung Level box Slim
 • 1x Samsung Scoop
 • 1x Gear FIT2
 • 1x Gear 360°2017
 • 1x Powerbank
 • 1x microSD card 128G

Rozdělení týdenních výher mezi jednotlivé výherce týdenní soutěže závisí plně na uvážení Organizátora, resp. Pořadatele, a soutěžící nemá nárok domáhat se jiné výhry.

5. Doručení výhry

Výherce se musí ohlásit do 48 hodin od doby, kdy byl v souladu s čl. 3 těchto pravidel označen za výherce, a to soukromou zprávou na Instagramu www.instagram.com/samsungczsk. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s Pořadatelem (Organizátorem) nedomluví jinak, musí si výhru osobně převzít na adrese Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika a to nejpozději do 2 měsíců od skončení soutěže. Pokud se výherce neohlásí v dané lhůtě v souladu s těmito pravidly nebo nepřevezme výhru v dané lhůtě, jeho právo na získání výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch Organizátora.

6. Práva a povinnosti soutěžících

Za platnou odpověď (soutěžní příspěvek) se bude považovat pouze taková odpověď (soutěžní příspěvek), která splňuje podmínky uvedené zejm. v čl. 3 těchto pravidel. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly nebo budou vyplněny (uvedeny) jinde, jinak, mimo časový rámec jak je uvedeno v čl. 3 těchto pravidel či vyplněny (uvedeny) po ukončení soutěže, nebudou považovány za platné. Odesláním odpovědi (soutěžního příspěvku) a vstupem do soutěže Soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografií, pořídil je v době trvání soutěže, neporušuje vlastnická, autorská ani jináduševní práva třetích osob, a že souhlasí s následným využitím této odpovědi a informací v ní obsažených pro marketingové účely Organizátora provozované na Instagramu Samsung CZSK www.instagram.com/samsungczsk. Zveřejněním odpovědi (soutěžního příspěvku) a vstupem do soutěže Soutěžící potvrzuje, že odpověď (soutěžní příspěvek) neobsahuje žádný nelegální, vulgární či jiný nevhodný obsah. Odpovědi (soutěžní příspěvky) s obsahem dle předchozí věty budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím výhry.

7. Práva a povinnosti Organizátora/Provozovatele

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení výherce s uvedením výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit, zejména na Instagram stránce Samsung Česko a Slovensko www.instagram.com/samsungczsk. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že se zveřejněním svého jména, příjmení a výhry souhlasí. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto podmínek soutěže nebude moci být výhercům předána v souladu s těmito podmínkami soutěže. Organizátor ani Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpovědi nepovažuje za výherní.

8. Závěrečná ustanovení

Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže. Účastí v soutěži každý Soutěžící akceptuje, že Organizátor ani Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Soutěžící poskytuje bezplatný souhlas s tím, že fotografie přihlášené do soutěže mohou být Oragnizátorem nebo Pořadatelem dále použity na marketingové účely, a to bez množstevního a územního omezení a bez nároku na jakoukoliv úplatu. Dále Soutěžící poskytuje bezplatný souhlas s tím, že v případě jeho zařazení do soutěže mohou být Organizátorem, anebo Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora a s ním spolupracujících osob, a to bez množstevního a územního omezení a bez nároku na jakoukoli úplatu. Účastník soutěže souhlasí s tím, že veškeré záznamy pořízené při přebírání výhry mohou být dále editovány, kopírovány či jinak pozměněny a bere na vědomí, že nemá nárok na žádné licenční poplatky či jinou kompenzaci vztahující se k nebo plynoucí z užití těchto záznamů. Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit výslovný souhlas s pořízením a užitím záznamů veškerých jeho projevů osobní povahy při převzetí výhry ve prospěch Organizátora, včetně jejich zveřejnění. Bez udělení tohoto souhlasu Soutěžící ztrácí nárok na výhru. Ze soutěží jsou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto podmínkám soutěže. Organizátor může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže. Tyto podmínky soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uloženy v sídle Organizátora a dále zveřejněny na link http://galaxys8soutez.cz/pravidla. Odesláním soutěžní odpovědi (příspěvku) vyjadřuje Soutěžící úplný a neodvolatelný souhlas s těmito podmínkami soutěže. Organizátor prohlašuje, že soutěž není v žádném případě sponzorována, provozována, podporována nebo jakkoliv jinak asociována se společností Instagram.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže uděluje v souladu s Českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení a v případě výherce v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, tel. číslo, e-mail a případně podobizna. Souhlas je udělován správci – Organizátorovi soutěže, s tím, že účastník soutěže bere na vědomí, že na zpracování osobních údajů se podílí i Pořadatel. Souhlas je udělován za účelem provádění a vyhodnocení soutěže, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může účastník soutěže bezplatně kdykoliv odvolat. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Pokud zjistí, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může výše uvedené subjekty požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby odstranily takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností se účastníci soutěže mohou obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zapojte se do soutěže o telefon bez hranic